IRISH STANDARD
CAIGHDEÁN ÉIREANNACH

FINAL DRAFT * DRÉACHT DEIREANACH
prIS 434:1997
1997-09-20

Descriptors: Data processing, information interchange, text processing, text communication, graphic characters, character sets, representation of characters, coded character sets, architecture.Tuairisceoirí: Próiseáil sonraí, malartú eolais, próiseáil téacs, cumarsáid, carachtair ghrafacha, tacair carachtar, léiriú carachtar, tacair chódaithe carachtar, dearadh.

Bilingual edition

Eagrán dátheangach

Information Technology - 8-bit single-byte graphic coded character set for Ogham

Teicneolaíocht Eolais - Tacar carachtar grafach Oghaim códaithe go haonbheartach le 8 ngiotán

NOTE: THIS DRAFT IS SUBMITTED TO MEMBERS OF AGITS AS A FINAL DRAFT BY THE MEMBERS OF NSAI/AGITS/WG6.NÓTA: DRÉACHT É SEO ATÁ Á CHUR FAOI BHRÁID AGITS AG BAILL NSAI/AGITS/WG6, MAR DHRÉACHT DEIREANACH.

DECLARATION OF SPECIFICATION ENTITLED 8-BIT SINGLE-BYTE GRAPHIC CODED CHARACTER SET FOR OGHAM AS THE IRISH STANDARD SPECIFICATION FOR 8-BIT SINGLE-BYTE GRAPHIC CODED CHARACTER SET FOR OGHAM

FÓGRA SONRAÍOCHTA DAR TEIDEAL TACAR CARACHTAR GRAFACH OGHAIM CÓDAITHE GO hAONBHEARTACH LE 8 nGIOTÁN MAR SHONRAÍOCHT CHAIGHDEÁNACH ÉIREANNACH DO THACAR CARACHTAR GRAFACH OGHAIM CÓDAITHE GO hAONBHEARTACH LE 8 nGIOTÁN

Forfás, in exercise of the power conferred by section 20(3) of the Industrial Research and Standards Act, 1961 (No. 20 of 1961) and the Industrial Development Act, 1993 (No. 19 of 1993), and with the consent of the Minister for Enterprise and Employment, hereby declares as follows: Lena chumhacht faoi chuid 20(3) den Acht um Thaighde agus Caighdeáin Tionsclaíochta, 1961 (Uimh. 20 den bhliain 1961) agus den Acht um Fhorbairt Tionsclaíochta, 1993 (Uimh. 19 den bhliain 1993), agus le cead an Aire Fiontair agus Fostaíochta, fógraíonn Forfás:
1. This instrument may be cited as the Standard Specification (8-bit single-byte graphic coded character set for Ogham) Declaration, 1997.1. Gur féidir tagairt a dhéanamh don ionstraim seo mar Fhógra Sonraíochta Caighdeánaí (Tacar carachtar grafach Oghaim códaithe go haonbheartach le 8 ngiotán), 1997.
2. (1) The Specification set forth in the Schedule to this declaration is hereby declared to be the standard specification for 8-bit single-byte graphic coded character set for Ogham.2. (1) Go bhfógraítear an tSonraíocht a leagtar síos i Sceideal an Fhógra seo ina shonraíocht chaighdeánach do Thacar carachtar grafach Oghaim códaithe go haonbheartach le 8 ngiotán.
(2) The said standard specification may be cited as Irish Standard 434:1997 or I.S. 434:1997. (2) Gur féidir an tsonraíocht chaighdeánach seo a lua mar Chaighdeán Éireannach 434:1997 nó I.S. 434:1997.
This draft Irish Standard was established by NSAI in one official bilingual version in Irish and English. Dréacht-chaighdeán Éireannach é seo a leagadh síos ag NSAI in aon eagrán dátheangach amháin, as Gaeilge agus i mBéarla.

NSAI
National Standards Authority of Ireland
Glasnevin, Dublin 9
Telephone: +353 1 807-3800
Telefax: +353 1 807-3838

NSAI
Údarás Náisiúnta Caighdeán na hÉireann
Glasnaíon, Baile Átha Cliath 9
Guthán: +353 1 807-3800
Facsa: +353 1 807-3838

©1997 NSAI
NO COPYING IN ANY FORM WITHOUT PERMISSION FROM NSAI
©1997 NSAI
COSC AR AN DOICIMÉAD A CHÓIPEÁIL AR BEALACH AR BITH GAN CEAD CHUIGE SIN Ó NSAI
Ref. No. prIS 434:1997 X € Price Code: R ContentsUimh. Tag. prIS 434:1997 X € Cód Praghas: R

Contents

Clár an Ábhair

ForewordRéamhrá

Specification

Sonraíocht

1 Scope1 Scóip
2 Normative references2 Tagairtí normadacha
3 The 8-bit Ogham coded character set3 Tacar carachtar Oghaim 8 ngiotán
3.1 Character names3.1 Ainmneacha na gcarachtar

Table

Tábla

1 The 8-bit Ogham code table1 Tábla códála 8 ngiotán Oghaim

Annex (Informative)

Aguisín (Mar Eolas)

Guide to Ogham font implementorsTreoir do lucht déanta clófhoirne Oghaim

References

Tagairtí


Foreword

Réamhrá

This Irish Standard has been prepared by NSAI/AGITS/WG6. It is based on and, by exercising the options permitted, is fully in conformity with ISO/IEC 8859:1991 Information technology - ISO 8-bit coded character set for information interchange.Caighdeán Éireannach é seo a cruthaíodh ag NSAI/AGITS/WG6. Baineadh leas as roghanna ceadaithe ISO/IEC 8859:1991 Information technology - ISO 8-bit coded character set for information interchange, agus tá sé ag teacht go huile is go hiomlán leis an gcaighdeán sin.
Compliance with an Irish Standard does not of itself confer immunity from legal obligations. Ní leor ann féin, mar imdhíonadh ar oibleagáidí dlí, a bheith ag teacht le Caighdeán Éireannach.

Specification

Sonraíocht

1 Scope

1 Scóip

This Irish Standard specifies an 8-bit Ogham coded character set which is derived from the ISO 8-bit coded character set as described in ISO/IEC 8859-1:1991.Sonraítear sa Chaighdeán Éireanneach seo tacar carachtar Oghaim, códaithe le 8 ngiotán, bunaithe ar an tacar códála carachtar códaithe le 8 ngiotán a leagtar síos faoi ISO/IEC 8859-1:1991.
This standard specifies a character set for the Ogham script, which will satisfy the needs of professionals and amateurs interested in Ogham by providing a standard encoding for Ogham texts. The left-hand part of this character set is identical to that of ISO/IEC 8859-1. The right-hand part of this character set conforms to that of the repertoire accepted for inclusion in ISO/IEC 10646. In any 8-bit implementation of the Ogham script, the code table specified here should be used, whether the implementation environment be Macintosh, DOS, Windows, UNIX, or any other platform. When transferring text from platform to platform, no character transformation should be performed.Sonraítear sa chaighdeán seo tacar carachtar do script Oghaim, a shásóidh riachtanais daoine gairmiúla agus daoine amaitéaracha a bhfuil spéis acu san Ogham, agus chun códú caighdeánach do théacsanna Oghaim a chur ar fáil. Is ionann an taobh chlé den tacar carachtar seo agus an taobh chlé de ISO/IEC 8859-1. Is ionann stór an tacar 8 ngiotán carachtar seo agus an stór a glacadh isteach in ISO/IEC 10646. I ngach comhlíonadh 8 ngiotán an Oghaim, úsáidtear an tábla códála atá sonraithe anseo, cé acu atá an suíomh comhlíonaithe, .i. Macintosh, DOS, Windows, UNIX, nó suíomh ar bith eile atá i gceist. Ba cheart gach carachtar a thabhairt slán gan aon athrú le linn téacs a aistriú ó thimpeallacht ríomhaireachta amháin go timpealleacht eile.
This set of coded graphic characters is intended for use, both nationally and internationally, in data and text processing applications and may also be used for information interchange. Lena úsáid i bhfeidhmchláir próiseála téacs agus sonraí a chuirtear an tacar códaithe carachtar grafach seo ar fáil. Is féidir é a úsáid i malartú eolais chomh maith, i gcomhthéacs naisiúnta agus idirnáisiúnta.
This set of coded graphic characters may be regarded as a version of an 8-bit code according to ISO/IEC 2022 or ISO/IEC 4873 at level 1.Is féidir caitheamh leis an tacar códaithe carachtar grafach seo mar leagan de chódú 8 ngiotán faoi réir ag ISO/IEC 2022 nó ISO/IEC 4873 ag leibhéal 1.
The font design of characters is not specified in this standard. A guide to implementors of Ogham fonts, is, however, provided in the informative Annex.Ní shonraítear sa chaighdeán seo dearadh chruth na gcarachtar i gclófhoirne, ach tá treoir do lucht déanta clófhoirne, ar fáil mar eolas san Aguisín.

2 Normative references

2 Tagairtí normadacha

IS 434:1997 incorporates, by reference, provisions from specific editions of other publications. These normative references are cited at the appropriate points in the text and the publications are listed in the References below. Subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications apply to IS 434:1997 only when incorporated in it by updating or revision.Glacann IS 434:1997 isteach, i bhfoirm tagairtí, sonraí in eagráin áirithe de fhoilseacháin áirithe. Luaitear na tagairtí sin tríd síos tríd an téacs seo, de réir mar is cuí, agus tugtar liosta de na foilseacháin sin sa Tagairtí thíos. Má leasaítear ceann ar bith do na foilseacháin seo amach anseo, ní bheidh éifeacht ag an leasú sin ar an gcaighdeán IS 434:1997 mura ndéantar é sin a leasú dá réir.

3 The 8-bit Ogham coded character set

3 Tacar carachtar Oghaim 8 ngiotán

The 8-bit Ogham coded character set shall be given as in Table 1. The positions 8/0 to 9/15 (80 to 9F) and 12/0 to 15/15 (C0 to FF) shall not be used.Tá tacar carachtar Oghaim códaithe le 8 ngiotán de réir mar atá leagtha síos faoi Thábla 1 anseo. Ná húsáidtear suíonna 8/0 go 9/15 (80 go 9F) ná suíonna 12/0 go 15/15 (C0 go FF).

3.1 Character names

3.1 Ainmneacha na gcarachtar

The names of the characters in this character set are as follows:Seo leanas ainmneacha na gcarachtar sa tacar carachtar seo:
Bits
Giotáin
Hex
Sédh.
UCSNameAinm
2/0200020SPACE (SP)SPÁS (SP)
2/1210021EXCLAMATION MARKCOMHARTHA UAILLBHREASA
2/2220022QUOTATION MARKCOMHARTHA ATHFHRIOTÁIL
2/3230023NUMBER SIGNCOMHARTHA UIMHREACHA
2/4240024DOLLAR SIGNCOMHARTHA DOLLAIR
2/5250025PERCENT SIGNCOMHARTHA CÉATADÁIN
2/6260026AMPERSANDCOMHARTHA AGUIS
2/7270027APOSTROPHEUASCHAMÓG
2/8280028LEFT PARENTHESISIDIRAISNÉIS AR CLÉ
2/9290029RIGHT PARENTHESISIDIRAISNÉIS AR DHEIS
2/102A002AASTERISKRÉILTÍN
2/112B002BPLUS SIGNCOMHARTHA MÓIDE
2/122C002CCOMMACAMÓG
2/132D002DHYPHEN-MINUSFLEISCÍN-LÚIDE
2/142E002EFULL STOPLÁNSTAD
2/152F002FSOLIDUSSOLADAS
3/0300030DIGIT ZERODIGIT A NÁID
3/1310031DIGIT ONEDIGIT A hAON
3/2320032DIGIT TWODIGIT A DÓ
3/3330033DIGIT THREEDIGIT A TRÍ
3/4340034DIGIT FOURDIGIT A CEATHAIR
3/5350035DIGIT FIVEDIGIT A CÚIG
3/6360036DIGIT SIXDIGIT A SÉ
3/7370037DIGIT SEVENDIGIT A SEACHT
3/8380038DIGIT EIGHTDIGIT A hOCHT
3/9390039DIGIT NINEDIGIT A NAOI
3/103A003ACOLONIDIRSTAD
3/113B003BSEMICOLONLEATHSTAD
3/123C003CLESS-THAN SIGNCOMHARTHA NÍOS LÚ
3/133D003DEQUALS SIGNCOMHARTHA COTHROMAIS
3/143E003EGREATER-THAN SIGNCOMHARTHA NÍOS MÓ
3/153F003FQUESTION MARKCOMHARTHA CEISTE
4/0400040COMMERCIAL ATCOMHARTHA TRÁDÁLACH AR
4/1410041LATIN CAPITAL LETTER ALITIR MHÓR LAIDINE A
4/2420042LATIN CAPITAL LETTER BLITIR MHÓR LAIDINE B
4/3430043LATIN CAPITAL LETTER CLITIR MHÓR LAIDINE C
4/4440044LATIN CAPITAL LETTER DLITIR MHÓR LAIDINE D
4/5450045LATIN CAPITAL LETTER ELITIR MHÓR LAIDINE E
4/6460046LATIN CAPITAL LETTER FLITIR MHÓR LAIDINE F
4/7470047LATIN CAPITAL LETTER GLITIR MHÓR LAIDINE G
4/8480048LATIN CAPITAL LETTER HLITIR MHÓR LAIDINE H
4/9490049LATIN CAPITAL LETTER ILITIR MHÓR LAIDINE I
4/104A004ALATIN CAPITAL LETTER JLITIR MHÓR LAIDINE J
4/114B004BLATIN CAPITAL LETTER KLITIR MHÓR LAIDINE K
4/124C004CLATIN CAPITAL LETTER LLITIR MHÓR LAIDINE L
4/134D004DLATIN CAPITAL LETTER MLITIR MHÓR LAIDINE M
4/144E004ELATIN CAPITAL LETTER NLITIR MHÓR LAIDINE N
4/154F004FLATIN CAPITAL LETTER OLITIR MHÓR LAIDINE O
5/0500050LATIN CAPITAL LETTER PLITIR MHÓR LAIDINE P
5/1510051LATIN CAPITAL LETTER QLITIR MHÓR LAIDINE Q
5/2520052LATIN CAPITAL LETTER RLITIR MHÓR LAIDINE R
5/3530053LATIN CAPITAL LETTER SLITIR MHÓR LAIDINE S
5/4540054LATIN CAPITAL LETTER TLITIR MHÓR LAIDINE T
5/5550055LATIN CAPITAL LETTER ULITIR MHÓR LAIDINE U
5/6560056LATIN CAPITAL LETTER VLITIR MHÓR LAIDINE V
5/7570057LATIN CAPITAL LETTER WLITIR MHÓR LAIDINE W
5/8580058LATIN CAPITAL LETTER XLITIR MHÓR LAIDINE X
5/9590059LATIN CAPITAL LETTER YLITIR MHÓR LAIDINE Y
5/105A005ALATIN CAPITAL LETTER ZLITIR MHÓR LAIDINE Z
5/115B005BLEFT SQUARE BRACKETLÚIBÍN CEARNACH AR CLÉ
5/125C005CREVERSE SOLIDUSSOLADAS TUATHAIL
5/135D005DRIGHT SQUARE BRACKETLÚIBÍN CEARNACH AR DHEIS
5/145E005ECIRCUMFLEX ACCENTCUAIRÍN
5/155F005FLOW LINELÍNE ÍSEAL
6/0600060GRAVE ACCENTGRAIF
6/1610061LATIN SMALL LETTER ALITIR BHEAG LAIDINE A
6/2620062LATIN SMALL LETTER BLITIR BHEAG LAIDINE B
6/3630063LATIN SMALL LETTER CLITIR BHEAG LAIDINE C
6/4640064LATIN SMALL LETTER DLITIR BHEAG LAIDINE D
6/5650065LATIN SMALL LETTER ELITIR BHEAG LAIDINE E
6/6660066LATIN SMALL LETTER FLITIR BHEAG LAIDINE F
6/7670067LATIN SMALL LETTER GLITIR BHEAG LAIDINE G
6/8680068LATIN SMALL LETTER HLITIR BHEAG LAIDINE H
6/9690069LATIN SMALL LETTER ILITIR BHEAG LAIDINE I
6/106A006ALATIN SMALL LETTER JLITIR BHEAG LAIDINE J
6/116B006BLATIN SMALL LETTER KLITIR BHEAG LAIDINE K
6/126C006CLATIN SMALL LETTER LLITIR BHEAG LAIDINE L
6/136D006DLATIN SMALL LETTER MLITIR BHEAG LAIDINE M
6/146E006ELATIN SMALL LETTER NLITIR BHEAG LAIDINE N
6/156F006FLATIN SMALL LETTER OLITIR BHEAG LAIDINE O
7/0700070LATIN SMALL LETTER PLITIR BHEAG LAIDINE P
7/1710071LATIN SMALL LETTER QLITIR BHEAG LAIDINE Q
7/2720072LATIN SMALL LETTER RLITIR BHEAG LAIDINE R
7/3730073LATIN SMALL LETTER SLITIR BHEAG LAIDINE S
7/4740074LATIN SMALL LETTER TLITIR BHEAG LAIDINE T
7/5750075LATIN SMALL LETTER ULITIR BHEAG LAIDINE U
7/6760076LATIN SMALL LETTER VLITIR BHEAG LAIDINE V
7/7770077LATIN SMALL LETTER WLITIR BHEAG LAIDINE W
7/8780078LATIN SMALL LETTER XLITIR BHEAG LAIDINE X
7/9790079LATIN SMALL LETTER YLITIR BHEAG LAIDINE Y
7/107A007ALATIN SMALL LETTER ZLITIR BHEAG LAIDINE Z
7/117B007BLEFT CURLY BRACKETLÚIBÍN CASTA AR CLÉ
7/127C007CVERTICAL LINELÍNE INGEARACH
7/137D007DRIGHT CURLY BRACKETLÚIBÍN CASTA AR DHEIS
7/147E007ETILDETIOLDA
7/157F007FDELETE (DEL)COMHARTHA DEALAITHE (DEL)
 
10/0E01680OGHAM SPACE MARKCOMHARTHA OGHAIM SPÁS
10/1E11681OGHAM LETTER BEITHLITIR OGHAIM BEITH
10/2E21682OGHAM LETTER LUISLITIR OGHAIM LUIS
10/3E31683OGHAM LETTER FEARNLITIR OGHAIM FEARN
10/4E41684OGHAM LETTER SAILLITIR OGHAIM SAIL
10/5E51685OGHAM LETTER NIONLITIR OGHAIM NION
10/6E61686OGHAM LETTER UATH LITIR OGHAIM UATH
10/7E71687OGHAM LETTER DAIRLITIR OGHAIM DAIR
10/8E81688OGHAM LETTER TINNELITIR OGHAIM TINNE
10/9E91689OGHAM LETTER COLLLITIR OGHAIM COLL
10/10EA168AOGHAM LETTER CEIRTLITIR OGHAIM CEIRT
10/11EB168BOGHAM LETTER MUINLITIR OGHAIM MUIN
10/12EC168COGHAM LETTER GORTLITIR OGHAIM GORT
10/13ED168DOGHAM LETTER NGEADALLITIR OGHAIM nGÉADAL
10/14EE168EOGHAM LETTER STRAIFLITIR OGHAIM STRAIF
10/15EF168FOGHAM LETTER RUISLITIR OGHAIM RUIS
11/0F01690OGHAM LETTER AILMLITIR OGHAIM AILM
11/1F11691OGHAM LETTER ONNLITIR OGHAIM ONN
11/2F21692OGHAM LETTER URLITIR OGHAIM ÚR
11/3F31693OGHAM LETTER EADHADHLITIR OGHAIM EADHADH
11/4F41694OGHAM LETTER IODHADHLITIR OGHAIM IODHADH
11/5F51695OGHAM LETTER EABHADHLITIR OGHAIM ÉABHADH
11/6F61696OGHAM LETTER OR LITIR OGHAIM ÓR
11/7F71697OGHAM LETTER UILLEANNLITIR OGHAIM UILLEANN
11/8F81698OGHAM LETTER IFINLITIR OGHAIM IFÍN
11/9F91699OGHAM LETTER EAMHANCHOLLLITIR OGHAIM EAMHANCHOLL
11/10FA169AOGHAM LETTER PEITHLITIR OGHAIM PEITH
11/11FB169BOGHAM FEATHER MARKCOMHARTHA OGHAIM EITE
11/12FC169COGHAM REVERSED FEATHER MARKCOMHARTHA OGHAIM EITE THUATHAIL
11/13FD169D(This position shall not be used)(Ná húsáidtear an suíomh seo)
11/14FE169E(This position shall not be used)(Ná húsáidtear an suíomh seo)
11/15FF169F(This position shall not be used)(Ná húsáidtear an suíomh seo)

Table 1. The 8-bit Ogham code table

Tábla 1. Tábla códála 8 ngiotán Oghaim


Annex (Informative)
A guide to Ogham font implementors

Aguisín (Mar eolas)
Treoir do lucht déanta clófhoirne Oghaim

Monumental Ogham was incised on stone chiefly in a bottom-to-top direction, though there are examples of left-to-right bilingual inscriptions in Irish and Latin. Manuscript Ogham accommodated the horizontal left-to-right direction of the Latin script and the vowels were written as vertical strokes as opposed to the incised notches of the inscriptions. Ogham should therefore be rendered on computers from left-to-right, or from bottom-to-top (never starting from top-to-bottom).Gearraítí Ogham na Liag aníos ó bhun go barr cloiche, ach tá inscríbhinní dátheangacha Gaeilge agus Laidine ann a théann ó chlé go deas. Leanann Ogham na Lámhscríbhinní gnath-threo na Laidine (cothrománach agus ó chlé go deas), le stríocanna ingearacha in áit eangaí greanta na n-inscríbhinní le haghaidh na ngutaí. Ar an ábhar sin ba cheart Ogham a léiriú ar ríomhairí ó chlé go deas ó thús, nó ó bhun go barr (seachas ó bharr go bun).
1. The centre line is optional. In printing and in manuscript Ogham it is conventional to design with a centre line, but this is not necessary. In implementations without the centre line, the character OGHAM SPACE MARK should be given its conventional width, and simply left blank like SPACE.1. Cuid roghnach den chló is ea an líne láir. Is gnách líne láir a úsáid in Ogham na lámhscríbhinní agus sa chlódóireacht, ach ní gá sin. Nuair nach bhfuil líne láir in úsáid, ba cheart charachtar COMHARTHA OGHAIM SPÁS a dhearadh ar an ngnáthleithead, ach é a fhágaint bán ar aon dul le SPÁS.

2. Left-to-right orientation is recommended. Early Ogham font implementations often provided two different Ogham character encodings within a font, one with horizontal orientation and one with vertical. It is recommended to implement horizontal orientation for both Latin and Ogham characters in Ogham fonts, and to rotate the text in its entirety when bottom-to-top display is required.2. Dearadh ó chlé go deas molta. Sna clófhoirne Oghaim is luaithe is minic a cuireadh códú dúbailte ar fáil in aon chlófhoireann amháin, ceann cothrománach agus ceann ingearach. Moltar treoshuíomh cothrománach a chur i bhfeidhm ar na carachtair uile idir Laidin agus Ogham i gclófhoirne Oghaim, agus an téacs féin a rothlú lena léiriú ó bhonn aníos.

3. Balance Ogham with the Latin characters. Ogham "x-height" doesn't really exist, but centring the characters between the ascender of "d" and the descender of "p", with the centre line at or slightly above the cross of "x" usually yields a a balanced result. Sometimes OGHAM LETTER EAMHANCHOLL is made to ascend a bit higher than the top of the em-square but this is acceptable.3. Cruthaigh cóimheá idir carachtair Oghaim agus cuid na Laidine. Níl a leithéid de rud agus "airde x" san Ogham, ach moltar na carachtair a lárlonnú idir líne aníos an "d" agus líne anuas an "p", leis an líne láir ar aon airde le trasnán an "x", nó beagáinín os a chionn. Is féidir leat ligint do LITIR OGHAIM EAMHANCHOLL éirí níos airde ná barr na cearnóige eim, más maith leat.
4. Sample Ogham implementations. Note the variant styles of some of the forfeda.4. Clófhoirne samplacha Oghaim. Féach stíleanna éagsúla roinnt de sna forfeda.

Beith-Luis-Nion 20 pt. (Michael Everson)
Maigh Nuad 20 pt. (Michael Everson)
Pollach 20 pt. (Michael Everson)
Craobh Ruadh 20 pt. (Michael Everson)
Everson Mono Ogham 20 pt. (Michael Everson)
Beth-Luis-Nion 20 pt. (Curtis Clark)
Ragnarok Ogham 20 pt. (David F. Nalle)
TITUS Ogham 20 pt. (Jost Gippert)

5. Ogham keyboards. Ogham keyboard drivers should access the Ogham characters when Shift-Lock is engaged, according to the arrangement below.5. Luibheanchláir Oghaim. Ba cheart go ndéanfadh tiománaithe luibheanchlár Oghaim carachtair Oghaim a rochtain agus Malairt Glasta ar siúl, de réir an leagan amach thíos.

6. Non-Ogham characters. Font implementors may wish to include several non-Ogham characters for the convenience of users, as some applications may use them for display of invisible characters or other purposes. While the encoding of these characters is outside the scope of this platform-independent standard, the following positions are recommended as being suitable.6. Carachtair nach mbaineann leis an Ogham. Font implementors may wish to include several non-Ogham characters for the convenience of users, as some applications may use them for display of invisible characters or other purposes. While the encoding of these characters is outside the scope of this platform-independent standard, the following positions are recommended as being suitable.
 MacPCCharacterCarachtar
 CAA0NO-BREAK SPACESPÁS DOBHRISTE
£A3A3POUND SIGNCOMHARTHA PUINT
§A4A7SECTION SIGNCOMHARTHA RANNÓIGE
©A9A9COPYRIGHT SIGNCOMHARTHA CÓIPCHIRT
®A8AEREGISTERED SIGNCOMHARTHA CLÁRAITHE
°A0B0DEGREE SIGNCOMHARTHA CÉIME
±B1B1PLUS-MINUS SIGNCOMHARTHA MÓIDE-LÚIDE
A6B6PILCROW SIGNCOMHARTHA PARAGRAIF
·A5B7MIDDLE DOTLÁRPHONC

References (see Clause 2)

Tagairtí (féach Alt 2)

Normative references

Tagairtí normadacha

ISO/IEC standards publications

Foilseacháin a bhaineann le caighdeán ISO/IEC

ISO/IEC 2022:1994, Information technology - Character code structure and extension techniques.ISO/IEC 2022:1994, Information technology - Character code structure and extension techniques.
ISO/IEC 4873:1991, Information technology - ISO 8-bit code for information interchange - Structure and rules for implementation.ISO/IEC 4873:1991, Information technology - ISO 8-bit code for information interchange - Structure and rules for implementation.
ISO/IEC 6429:1988 Control functions for ISO 7-bit and 8-bit coded character setsISO/IEC 6429:1988 Control functions for ISO 7-bit and 8-bit coded character sets
ISO/IEC 8859-1:1991 Information technology - ISO 8-bit coded character set for information interchange.ISO/IEC 8859-1:1991 Information technology - ISO 8-bit coded character set for information interchange.
ISO/IEC 10646-1:1993 Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) - Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane.ISO/IEC 10646-1:1993 Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) - Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane.

Informative references

Tagairtí mar eolas

ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N1102. Proposal for encoding the Ogham script in ISO 10646. (http://www.evertype.com/standards/og/ogham.html)ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N1102. Proposal for encoding the Ogham script in ISO 10646.
MacAlister, R. A. S. 1897. Studies in Irish epigraphy: a collection of revised readings of the ancient inscriptions of Ireland. 3 vols. London: David Nutt.MacAlister, R. A. S. 1897. Studies in Irish epigraphy: a collection of revised readings of the ancient inscriptions of Ireland. 3 hIml. London: David Nutt.
McManus, Damian. 1991. A guide to Ogham. (Maynooth Monograph; 4) Maynooth: An Sagart. ISBN 1 870684 17 6; ISSN 0890 8806McManus, Damian. 1991. A guide to Ogham. (Maynooth Monograph; 4) Maigh Nuad: An Sagart. ISBN 1 870684 17 6; ISSN 0890 8806

Michael Everson, Evertype, Dublin, 2001-09-21