[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Kyrgyz Home
 
 

Алисанын Кызыктар Өлкөсүндөгү укмуштуу окуялары
Alisanın Kızıktar Ӧlkösündögü ukmuştuu okuyaları
Alice’s Adventures in Wonderland in Kyrgyz

Алисанын Кызыктар Өлкөсүндөгү укмуштуу окуялары

By Lewis Carroll, translated into Kyrgyz by Aida Egemberdieva

First edition, 2016. Illustrations by John Tenniel. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-176-7 (paperback), price: €12.95, £10.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

«Тетигил жакта,» деди Мышык оң таманын булгалап, «Шляпачы жашайт. Ал эми тигил жакта,» сол жагын булгалады, «Март Коёну. Баары бир, сен кимисине бар­саң. Экөө тең өз акылында эмес.»   “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
«Мага жиндилердин эмне кереги бар?» каршы болду Алиса.   “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
«Эмне кыласың,» деди Мышык. «Бул жерде баарыбыз өз акылыбызда эмеспиз—сен дагы, мен дагы.»   “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
«А сиз кайдан билесиз, менин өз акылымда эмес экенимди?» деп сурады Алиса.   “How do you know I’m mad?” said Alice.
«Албетте, өз акылыңда эмессиң,» деди Мышык. «Болбосо кантип бул жерде болуп калдың?»   “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Cat Clárach
    Кыргыздар—Азиянын эң эле борборундагы Тянь-Шань тоолорун жердеген түпкүлүктүү эл. Кыргыз тили борбордук түрк тилдер үй-бүлөсүнүн кыпчак бутагына кирген тил жана Кыргызстан катары дагы белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тилин алып жүрүүчүлөрдүн саны 4 миллиондон ашык адамды түзөт. Кыргыз адабияты көлөмү жагынан дүйнөдө теңдешсиз (500,000 сап) атактуу Манас эпосун камтыган (18-кылым) фольклордук жана 128 өлкөдө дүйнөнүн 176 тилине 100 млн. дон ашык нуска менен которулган атактуу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын камтыган жазма бай салтка ээ. Чыңгыз Айтматовдон мурда-кийин адабиятка агедил кызмат өтөгөн Касым Тыныстанов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Мукай Элебаев, Аалы Токомбаев, Касымалы Жантөшев, Жоомарт Бөкөнбаев, Узакбай Абдукаимов, Казат Акматов сыяктуу ондогон ысымдар бар. Кыргыз тилине дүйнөлүк адабияттын көптөгөн чыгармалары которулган. Кыргыз элинин кайталангыс улуу акыны Алыкул Осмонов которгон грузин элинин залкары Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыры кыргыздар үчүн кымбат чыгарма. Улуу англис жазуучусу Льюис Кэрроллдун кыргыз тилине Алисанын Кызыктар Өлкөсүндөгү укмуштуу oкуялары (Alisanın Kızıktar Ӧlkosündogü ukmuştuu okuyaları) Alice’s Adventures in Wonderland деген аталышта которулган жомогун кыргыз адабиятынын дагы бир жетишкендиги деп саноого болот.
    The Kyrgyz people are an indigenous ethnic group of the Tian-Shan Mountains, in the very centre of Asia. The Kyrgyz language belongs to the Kipchak group of the central Turkic language family. It is the official language of the Kyrgyz Republic, also known as Kyrgyzstan. There are over four million native speakers of Kyrgyz. The Kyrgyz literature has rich folklore and written traditions including the famous Manas (18th century), one of the longest epic poems in history (500,000 lines). The works of the Kyrgyz author Çıñgız Aytmatov were translated into 176 languages and published in 128 countries in over 100 million copies. Before and after Çıñgız Aytmatov, dozens of writers contributed to the rich Kyrgyz literature, among them Kasım Tınıstanov, Tügölbay Sıdıkbegov, Mukay Elebaev, Aalı Tokombaеv, Kasımalı Jantöşev, Joomart Bökönbaev, Uzakbay Abdukaimov, Kazat Akmatov, etc. Numerous books have been translated into Kyrgyz from various languages. The great Kyrgyz poet Alıkul Osmonov translated The Knight in the Panther’s Skin, a medieval Georgian poem by Şota Rustaveli, which became very popular. Alice’s Adventures in Wonderland by the great English writer Lewis Carroll, translated into Kyrgyz language as Алисанын Кызыктар Өлкөсүндөгү укмуштуу oкуялары (Alisanın Kızıktar Ӧlkosündogü ukmuştuu okuyaları), represents another serious step for the Kyrgyz literature.
    Кыргызы—коренной народ, населяющий горы Тянь-Шаня в самом центре Азии. Кыргызский язык относится к кыпчакской ветви центральной тюркской языковой семьи, и является государственным языком в Кыргызской Республике, известной также как Кыргызстан. Число носителей кыргызского языка составляет более 4 миллионов человек. Кыргызская литература имеет богатые фольклорные и письменные традиции, в том числе знаменитый эпос Манас (18 век), одна из самых длинных эпических поэм в истории (500,000 строк) и Чингиз Айтматов, произведения которого переведены на 176 языков и изданы в 128 странах мира тиражом более 100 млн. экземпляров. До и после Чингиза Айтматова плодотворно работали десятки писателей, как Касым Тыныстанов, Тугeльбай Сыдыкбеков, Мукай Элебаев, Аалы Токомбаев, Касымалы Джантошев, Джоомарт Боконбаев, Узакбай Абдукаимов, Казат Акматов и т. д. На кыргызский язык были переведены многочисленные произведения мировой литературы. Переведённая великим кыргызским поэтом Алыкулом Осмоновым поэма грузинского классика Шотa Руставели Витязь в тигровой шкуре очень дорога для народа. Сказка великого английского писателя Льюиса Кэрролла Alice’s Adventures in Wonderland, переведённая на кыргызский язык под названием Алисанын Кызыктар Өлкөсүндөгү укмуштуу oкуялары (Alisanın Kızıktar Ӧlkosündogü ukmuştuu okuyaları), является ещё одним большим достижением кыргызской литературы.

 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2016-09-01

Copyright ©1993-2013 Evertype. All Rights Reserved