[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Zimbabwean Ndebele Home
 
 

Insumansumane Zika-Alice
Alice’s Adventures in Wonderland in Zimbabwean Ndebele

Insumansumane Zika-Alice

By Lewis Carroll, translated into Zimbabwean Ndebele by Dion Nkomo

First edition, 2015. Illustrations by John Tenniel. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-113-2 (paperback), price: €12.95, £10.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

“Ngale,” kutsho uMangoye, ekhomba ngesandla sokudla, “kuhlala imbila uMakepesi; ngapha khona,” esekhomba ngesinye isandla, “kuhlala uMvundla Wezibomvini. Unga­hambela lawuphi wabo omthandayo, iqiniso nje yikuthi bonke bayazihlanyela.”   “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
“Kodwa mina angifuni ukuhlala labantu abahlanyayo,” kuphendule u-Alice.   “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
“Ngilusizi, awukwazi ukukuguqula lokho; kunjalo nje,” kutsho uMangoye, “sonke lapha siyazihlanyela. Ngiya­hla­nya, lawe uyahlanya, kunjalo nje.”   “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
“Wazi kanjani ukuthi ngiyahlanya mina?” kubuza u-Alice.   “How do you know I’m mad?” said Alice.
“Kusobala ukuthi uyahlanya,” kutsho uMangoye, “phela ubungasoze uze lapha enhlanyeni wena ungahlanyi.”   “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Cat Clárach
Insumansumane Zika-Alice liqoqo lenganekwane eza­bhalwa nguCharles Lutwidge Dodgson ebhala engu­Lewis Carroll, okuligama elisetshenziswa emibhalweni yakhe. OkaDodgson wabhala inganekwane zakhe ezibhalela amantombazana amathathu ayizelamani, enye igama layo ingu-Alice. Lelo qoqo lenganekwane ladindwa okokuqala ngo-1865 anduba libe ngolunye lwengwalo zabantwana ezidume kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Selatolikelwa endimini ezinengi kakhulu labuye lahlelwa ukuthi lidlalwe kumabonakude. Lolu gwalo olutolikelwe esiNdebeleni sase­Zimbabwe lungomunye wemizamo yokuqala yokuthi ugwalo lukaDodgson lutholakale endimini zesiNtu ngesikhathi kuthakazelwa ikhulu lamatshumi amahlanu eminyaka kusukela insumansumane zika-Alice zidindwa ngokokuqala olimini lwesiNgisi.   Insumansumane Zika-Alice is the first translation of Alice's Adventures in Wonderland into the Ndebele language of Zimbabwe. Alice's tales were written by Charles Lutwidge Dodgson, under his pen name Lewis Carroll for three little sisters, one of whom was named Alice. The tales were first published in 1865 and have become one of the leading classics in children's literature. They have been trans­lated into numerous languages and adapted for television. The present translation into Ndebele is one of the first efforts to have the text in African languages as part of the celebrations of the 150th anniversary of the publication of the original text


 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2015-07-24

Copyright ©1993-2015 Evertype. All Rights Reserved