[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Nynorsk Home
 
 

Alice sine opplevingar i Eventyrlandet
Alice’s Adventures in Wonderland in Nynorsk

Alice sine opplevingar i Eventyrlandet

By Lewis Carroll, translated into Nynorsk by Sigrun Anny Røssbø

Second edition, 2020. Illustrations by John Tenniel. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-220-7 (paperback), price: €13.95, £12.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

”I den retninga bur det ein Hattemakar,” sa Katten og peika med høgre labben; ”og i den der,” han peika andre vegen med venstre labben, ”bur Morten Hare. Dei er galne begge to, så det blir det same kven du går og helsar på av dei.”   “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
”Men eg har ikkje lyst å gå til galne folk,” sa Alice.   “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
”Det kjem du nok ikkje unna,” sa Katten, ”vi er galne alle her. ”Eg er galen og du er galen.”   “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
”Korleis veit du at eg er galen?” spurde Alice.   “How do you know I’m mad?” said Alice.
”Det du vera,” sa Katten, ”elles hadde du ikkje kome hit.”   “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Cat Clárach
Lewis Carroll er eit pseudonym: Charles Lutwidge Dodgson var forfattarens eigentlege namn. Han var foreleser i matematikk i Christ Church i Oxford. Dodgson byrja historia 4. juli 1862, då han ferda i ein robåt på elva Isis i Oxford saman med Pastor Robinson Duckworth, med Alice Liddell (ti år) – dottera til Diakon av Christ Church, samt hennar to søstre Lorina (13 år) og Edith (åtte år). Som det kjem fram i diktet i byrjinga av boka, spurde dei tre jentene Dodgson om ei forteljing og motviljeg starta han å fortelje dei den fyrste versjonen av historia. Det er mange referansar halvvegs gøymd igjennom heile boka, som då endeleg vart publisert i 1865.   Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author’s real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Isis in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the beginning of the book, the three girls asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the story to them. There are many half-hidden references made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865.
Det er med stor gledje eg tilbyr versjon nummer to av Sigrun Anny Røssbø si nynorske omsetjing som fyrst vart publisert i 2003 under tittelen Alice på Eventyr under Jorda. Denne tittelen tilhøyrer originalt den hand-skrivne versjonen Carroll gav til Alice Liddell Alice's Adventures under Ground, som her har vorte endra til Alice sine opplevingar i Eventyrlandet. Myndigheit for dette kjem frå omsetjinga i seg sjølv: i kapittel X, fortel den Forlorne Skilpadda til Alice; «Come, let’s hear some of your adventures» – her omsett til «Lat oss no få høyra noko av det du har opplevd»; óg i kapittel XII vert ordet «Wonderland» omsett to gongar til «Eventyrlandet».   It is with great pleasure that I offer this second edition of Sigrun Anny Røssbø’s Nynorsk translation, which was first published in 2003 under the title Alice på Eventyr under Jorda ‘Alice on Adventures under Ground’. This title properly belongs to the original hand-written story Carroll gave to Alice, Alice’s Adventures under Ground, so it has been changed to Alice sine opplevingar i Eventyrlandet here. Authority for this comes from the translation itself: in Chapter X, the Mock Turtle says to Alice “Come, let’s hear some of your adventures”, rendered here as “Lat oss no få høyra noko av det du har opplevd” ‘Let’s now here something of what you have experienced’; also in Chapter XII, the word “Wonderland” is twice translated as “Eventyrlandet” ‘the land of Adventures”.
Nokre få andre justeringar har blitt gjort for å betre svara til Carroll sine tekstar.   Some other minor adjustments have been made in order to better answer to Carroll’s text.
I kapittel X har diktet «I passed by his garden» glippa vitsen om den uskrivne endinga i den forkorta siste setninga; dette har blitt endra. I kapittel X har både «Hummardansen» og «Hummarkvadriljen» dukka opp med sistnemnde i behold. Eit par ekstra deler vart lagt til i kapittel XII i ein seinare versjon av Carroll. Eit par plassar seier Hjarterdama fleire gongar «Come on, then!» og Griffingen svarar «Come on!». Parallellismen her blei behandla til å verte «Kom an, då!» og «Kom an!»   In Chapter X, the poem “I passed by his garden” missed out on the joke of the unwritten ending in the truncated last line; this has been amended. In Chapter X, both “Hummar­dansen” ‘The Lobster-Dance’ and “Hummar­kvadriljen” ‘The Lobster-Quadrille’ occurred; the latter has been retained. In Chapter XII, a few bits of text added by Carroll in a later edition were added. In a few places where the Queen says a number of times “Come on, then!” and the Gryphon says “Come on!” the parallelism has been bolstered with “Kom an, då!” and “Kom an!”
Eit interessant valg Sigrun Anny Røssbø tok i hennar originale omsetjing var å erstatte dikta «How Doth the Little Crocodile», «You Are Old, Father William» med dikt som er basert på velkjende norske barnesangar som «Då klokka klang» og «Napoleon med sin hær». Denne typen erstattin er ikkje uvanleg i omsetjingane om Alice og parodiane hennar er ganske hyggjelege. Sidan begge er herlege dikt, tenkte eg det ville fint å gje ei omsetjing av dei, samt å inkludere Tenniel sine fantastiske illustrasjonar for «Father William» som eit tillegg til boka, som eit nummer av dei ytterlege dikta som vart gjevne i Evertype sin versjon av den latinske Alicia in Terra Mirabili. Det er Tove Myhre som har stått for desse praktfulle omsetjingane, så henne takkar eg stort.   One interesting choice Sigrun Anny Røssbø made in her original translation was to replace the poems “How Doth the Little Crocodile” and “You Are Old, Father William” with poems that are based on well-known Norwegian children’s songs, “Då klokka klang” ‘When the clock rang’ and “Napoleon med sin hær” ‘Napoleon with his army’. This kind of substitution is not uncommon in Alice translations, and her parodies are quite pleasing. But because both are delightful poems, I thought that it would be good to provide a translation of them—and to include Tenniel’s splendid illustrations for “Father William”—as an appendix to the book, just as a number of additional poems were given in the Evertype edition of the Latin Alicia in Terra Mirabili. My thanks are due to the poet Tove Myhre for her splendid translations.
Eg er óg ekstremt takksam for min venn og kollega igjennom mange år Trond Trosterud som har råda meg fleire gongar og som endra på «I passed by his garden» og delar av teksta i kapittel XII. Skuldar også ein takk til Ann Iren R. Folkestad som har kontrolllest den endelege omsetjinga og som har omsett dette forordet.   I am extremely grateful to my friend and colleague of many years, Trond Trosterud, who acted as advisory editor on this new edition and who altered “I passed by his garden” and the bits of text in Chapter XII. I am also grateful to Ann Iren R. Folkestad, who proofread the final text and who has translated this foreword.
Michael Everson
Dundee, august 2020
  Michael Everson
Dundee, August 2020


 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Corso Street, Dundee, DD2 1DR, Scotland, 2020-00-01

Copyright ©1993-2020 Evertype. All Rights Reserved