[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Shona Home
 
 

Alice muNyika yeMashiripiti
Alice’s Adventures in Wonderland in Shona

Alice muNyika yeMashiripiti

By Lewis Carroll, translated into Shona by Shumirai Nyota and Tsitsi Nyoni

First edition, 2015. Illustrations by John Tenniel. Portlaoise: Evertype. ISBN 978-1-78201-066-1 (paperback), price: €12.95, £10.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

“Nedivi iro,” Kiti yakadaro ichi-tenderedza rutsoka rwayo rweku rudyi, “kunogara Musoni wengu wani. Nekokowo,” achishandisa imwe tsoka, “kunogara Tsuro Magen’a. Shanyira chero wawada. Vese vanopenga.”   “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
“Asi handidi kuenda kuvanhu vanopenga!” Alice akaka tyamara.   “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
“A-a, hapana zvauchaita,” Kiti yakadaro. “Tose tinopenga muno! Ini ndinopenga! Iwe unopenga!”   “Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
“Unoziva sei kuti ndinopenga?” Alice akabvunza.   “How do you know I’m mad?” said Alice.
“Unofanirwa kunge uchipenga,” Kiti yakadaro, “nokuti ungadai usina kuuya kuno.”   “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Cat Clárach
Lewis Carroll izita rokunyora raishandiswa naCharles Lutwidge Dodgson, mudzidzisi weMasvomhu pakoreji yeChrist Church paOxford. Dodgson akatanga kunyora rungano rwuno musi wa4 Chikunguru mugore ra1864 apo akatanga rwendo neigwa murwizi rweThames rwuri muOxford, achifamba naMufundisi Robinson Duckworth nevana vanoti Alice Liddel uyo aiva nemakore gumi okuberekwa zvakare ari mwana weMukuru weChrist Church, mukoma wake Lorina aiva nemakore gumi nematatu uye munin'ina wake Edith aiva nemakore masere. Sezvatinoona panhetembo iri kwekutanga kwebhuku, vasikana vatatu ava vakakumbira Dodgson kuti avaitire rungano. Saka achikokoma kwekutanga,akatanga kutaura rungano urwu sema­nyorerwo arwakaita pakutangatanga. Apo neapo panodimikirwa nezvavo vari vashanu mubhuku rose zvaro iro rakazodhindiswa muna 1865.   Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author's real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Thames in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the beginning of the book, the three girls asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the story to them. There are many half-hidden references are made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865.
Bhuku rino ndiro nhurikirwa yokutanga yaAlice's Adventures in Wonderland mumutauro weShona chero zvaro riri bhuku rinozi­kanwa muzvikoro zvizhinji zvemuZimbabwe riri muChirungu. ChiShona mutauro unotaurwa navanhu vangangosvika zvikamu makumi masere kubva muzana (80%) munyika yeZimbabwe. Unoyambukirawo kuMozambiki neBotswana uko kwaunotaurwa nevanhu vane chitsama. Pamitauro yechitema inosvika gumi nemina muZimbabwe, ChiShona ndiwo mutauro wakanyanyovandudzwa, wave nemaduramazwi uye madudzi­ra­mutauro zvose zviri mumutauro weShona. Mutauro uyu uri kusimudzirwa nevatsvagurudzi vaka­zvimiririra, muzinda wetsvakurudzo dzemitauro yevatema uyo uri paUniversity yeZimbabwe (African Languages Research Institute-ALRI) neSangano roMutauro neTsika dzavaShona (Shona Lan­guage and Culture Association-SLCA). Saka mutauro weChi­Shona mutauro uri kukura zvakanyanya zvakare zvinyo­rwatu­rikirwa zvakaita saAlice muNyika yeMashiripiti zvinobatsira kukudza dura rehunyorwa hwawo. Nokuda kwevandudzo iyi Chi­Shona chinoshandiswawo mune zvedzidzo zvematanho epasi, mumatare edzimhosva, uchiturikira Chirungu, mushambadzo dzedzidziso nedzezvekutengeserana nezvimwewo zvinokosheswa muZimbabwe.   The Shona language is also a cross-border language in the neigh­bouring countries of Botswana and Mozambique where it is spoken by sizeable numbers. Of Zimbabwe's 14 indigenous languages, Shona is the most developed with a rich literary heritage in the form of general and specialized monolingual dictionaries, grammars and various literary texts. Shona benefits from efforts by independent researchers, work by organizations like the African Languages Research Institute (ALRI) and Shona Language and Culture Association (SLCA). As a result it is a language that is fast developing when compared to other Zimbabwean indigenous languages. Due to these developments, Shona is now used in some major domains of language use such as medium of instruction at lower levels of education, in the judiciary (in translation should the defendant or plaintiff wish to use Shona and for commercial advertisements. Translations like Alice's Adventures in Wonder­land into Shona help boost the Shona language's literary heritage.


 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2015-07-24

Copyright ©1993-2015 Evertype. All Rights Reserved