[Evertype]  Alice's Adventures in Wonderland in Swedish Home
 
 

Alices Äventyr i Sagolandet
Alice’s Adventures in Wonderland in Swedish

Alices Äventyr i Sagolandet

By Lewis Carroll, translated into Swedish by Emily Nonnen

Third edition, 2010. Illustrations by John Tenniel. Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-904808-61-9 (paperback), price: €12.95, £10.95, $15.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

“In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”   ”Åt det hållet”, sade Katten, viftande med högra tassen, ”bor en Hattmakare; och åt det hållet”, viftande med den andra tassen, ”bor en Mars-Hare. Ni kan hälsa på vilkendera ni behagar; de är båda två galna.”
“But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.   ”Men jag önskar inte komma ibland galna människor”, an märkte Alice.
“Oh, you ca’n’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”   ”Ack, det kan inte hjälpas”, sade Katten. ”Här är vi alla tokiga. Jag är tokig. Du är tokig.”
“How do you know I’m mad?” said Alice.   ”Hur vet ni att jag är tokig?” frågade Alice.
“You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”   ”Ni måste vara det”, sade Katten. ”Annars hade ni aldrig kommit hit.”
Cat Clárach
Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author’s real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Thames in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the beginning of the book, the three girls asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the story to them. There are many half-hidden references made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865.   Lewis Carroll är en pseudonym: Charles Lutwidge Dodgson var författarens riktiga namn, och han var föreläsare i matematik i Christ Church i Oxford. Dodgson påbörjade berättelsen den 4 juli 1862 under en roddbåtstur på Themsen i Oxford tillsammans med pastorn Robinson Duckworth, med Alice Liddel (tio år gammal), dotter till dekanen vid Christ Church, och med hennes två systrar, Lorina (tretton år gammal), och Edith (åtta år gammal). Som framkommer av dikten i början av boken bad de tre flickorna Dodgson om en saga, och till att börja med motvilligt började han så berätta den första versionen av berättelsen för dem. Det finns många halvt dolda anspelningar på de fem genom hela boken, som till slut gavs ut 1865.
This book is a new edition of the first translation into Swedish, presented for the modern reader. The third translation of Alice into any language, Emily Nonnen’s 1870 version was originally published in a spelling typical of the nineteenth century. In preparing this edition, the spelling has been modernized according to the rules of current Swedish orthography.   Denna bok erbjuder den moderna läsaren en nyutgåva av den första översättningen till svenska. Som den tredje översättningen någonsin av Alice till något språk utgavs Emily Nonnens översättning från 1870 ursprungligen i den stavning som var gällande under 1800-talet. Till denna utgåva har stavningen moderniserats, i enlighet med modern ortografi.
I am very grateful to my friend and colleague Johan Winge for the painstaking work he undertook editing the text of this edition of Nonnen’s translation to ensure that the orthography and grammar had been updated; nevertheless responsibility for errors remains with me.   Jag är mycket tacksam mot min vän och kollega Johan Winge för det omsorgsfulla arbete han har lagt ner på texten till denna utgåva för att säkerställa att stavningen och grammatiken har uppdaterats; icke desto mindre ligger ansvaret för eventuella felaktigheter hos mig.

 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2010-11-22

Copyright ©1993-2011 Evertype. All Rights Reserved