[Evertype]  Around the World in Eighty Days in Irish Home
 
 

Cuairt na Cruinne in Ochtó Lá

Cuairt na Cruinne in Ochtó Lá

By Jules Verne, translated by Torna (Tadhg Ua Donnchadha), edited by Nicholas Williams

First edition, 2008. Illustrations by Alphonse-Marie de Neuville agus Léon Benett (1873). Cathair na Mart: Evertype. ISBN 978-1-904808-15-2 (paperback), price: €19.95, £15.95, $23.95.

Click on the book cover to order this book from Amazon.com!

If you are in the U.K. or Ireland, order the book from Amazon.co.uk!

If you are in North America, order the book from Amazon.com or Amazon.ca!


Stuart, whose turn it was to deal, gathered them up, and went on: “You are right, theoretically, Mr. Fogg, but practically—”   Ar Aindrias Stíobhart a chuaigh an déanamh, agus ag bailiú na gcártaí chuige dúirt sé: “De réir mhachnamh chinn, b’fhéidir an ceart a bheith agat, ach de réir an ghnímh—”
“Practically also, Mr. Stuart.”   “De réir a ghnímh, leis, a Stíobhartaigh.”
“I’d like to see you do it in eighty days.”   “Ba mhaith liom thú a fheiceáil á dhéanamh.”
“It depends on you. Shall we go?”   “Fút féin atá. Imeoimis in éineacht.”
“Heaven preserve me! But I would wager £4,000 that such a journey, made under these conditions, is impossible.”   “I bhfad uainn an t-olc!” arsa an Stíobhartach. “Chuirfinnse £4,000 leat an nóiméad seo, ámh, nach féidir an chuairt sin a dhéanamh sa mhéid sin aimsire.”
“Quite possible, on the contrary,” returned Mr. Fogg.   “Is féidir é a dhéanamh ina dhiaidh sin is uile,” arsa an Foggach.
“Well, make it, then!”   “Déan é, mar sin!”
“The journey round the world in eighty days?”   “Dul mórthimpeall an domhain laistigh de 80 lá?”
“Yes.”   “Is ea.”
“I should like nothing better.”   “Tá go maith.”
“When?”   “Cathain?
“At once. Only I warn you that I shall do it at your expense.”   “Láithreach bonn. Ach táim á rá leat gur ar do chostas-sa a dhéanfaidh mé é.”
“It’s absurd!” cried Stuart, who was beginning to be annoyed at the persistency of his friend. “Come, let’s go on with the game.”   “Díth céille, a dhuine!” arsa an Stíobhartach. Is amhlaidh a bhí fearg ag teacht air de bharr dhianáitiú a chomrádaí. “Caithimis uainn é mar scéal agus leanaimis den imirt.”
“Deal over again, then,” said Phileas Fogg. “There’s a false deal.”   “Suaitear arís iad, más ea,” arsa Philéas Fogg. “Chuaigh mé amú sa roinnt dheireanach.”
Stuart took up the pack with a feverish hand; then suddenly put them down again. “Well, Mr. Fogg,” said he, “it shall be so: I will wager the £4,000 on it.”   Thóg an Stíobhartach na cártaí arís. Bhí a dhá lámh ar crith. Ansin chaith sé na cártaí go hobann ar an mbord, agus dúirt: “Bíodh ina mhargadh, a Fhoggaigh. Cuirfidh mise an £4,000 leat!”
£4000

Translator’s Preface

This translation was first made about 25 years ago and was published in instalments in the Irish Weekly Independent. I have often been asked since to publish it as a book, but I was unable to until the Department of Education came to the aid of writers of Irish and undertook the task for me. I am therefore very grateful to them. Passepartout is the only person in the story who seems to be a credible human being. He it is who most appeals to the reader. He is real Frenchman because a real Frenchman created him. I should like therefore to point out to anyone who does not know French, that his name is pronounced Pas-par-tú in French and that is how it should be pronounced in Irish. —Torna, January 1937.

 

 

Réamhrá an Aistritheora

Tuairim is 25 bliana ó shin a rinneadh an t-aistriú seo ar dtús agus cuireadh i gcló ón tseachtain go chéile é san Irish Weekly Independent. Is minic ó shin a iarradh orm é a thabhairt amach ina leabhar; ach ní raibh neart agam air go dtí gur tháinig Roinn an Oideachais i gcabhair do scríbhneoirí na Gaeilge agus gur bhain siad an cúram sin díom. Táim buíoch díobh dá bharr. Is é Passepartout an t-aon duine amháin ar fhoireann an scéil a bhfuil dealramh na fírinne is na nádúrthachta air. Is é is fearr a thaitneoidh leis an léitheoir. Francach ceart is ea é de bhrí gur Francach ceart a chuimhnigh air. Ar an ábhar sin ba mhaith liom a chur in iúl don té nach bhfuil an Fhraincis aige gur Pas-par-tú a thugtar ar an ainm sin sa teanga sin, agus gur mar sin is cóir an t-ainm a rá sa Ghaeilge. —Torna, Eanáir 1937

 

Editor’s Preface

Tadhg Ó Donnchadha (Torna) translated Le tour du monde en quatre vingt jours by Jules Verne into Irish early in the twentieth century, although his translation did not appear as a book until 1938 under the title Cuaird an Domhain i gCeithre Fichid Lá. The version of 1938 was in Gaelic script. I have rewritten the whole in roman characters and in the spelling of the Official Standard to make the book accessible to modern readers of Irish. In his translation Torna always writes long numbers in words; I have in every case replaced these with numbers, e.g. £2,000 instead of dhá mhíle punt in Torna’s original. I was also obliged to emend some of the translator’s place-names to make them intelligible to today’s readers. Also in the interests of clarity, I changed Torna’s vocabulary in a very few places. Although the technology of travel used by Phileas Fogg has long been long out of date, the theme of the book, the wager and the ensuing race against time will never date, and I hope that the general reader will enjoy this new edition. I am grateful to my son Jerome for his help with reading the proofs; and to Michael Everson both for his meticulous typesetting and for the illustrations he provided. —Nicholas Williams, Dublin, June 2008.
 

Réamhrá an Eagarthóra

Chuir Tadhg Ó Donnchadha Gaeilge ar Le tour du monde en quatre vingt jours le Jules Verne go luath i bhfichidí na fichiú haoise, bíodh nár foilsíodh an t-aistriúchán Gaeilge i bhfoirm leabhar go dtí 1938 agus Cuaird an Domhain i gCeithre Fichid Lá mar theideal air. Is sa chló Gaelach agus i seanlitriú a bhí eagrán 1938. Bhuail mise an cló Rómhánach agus an litriú caighdeánach anuas ar leagan Thorna chun é a chur in oiriúint do léitheoirí an lae inniu. Is nós le Torna ina aistriúchán figiúirí fada a scríobh amach i bhfocail; chuir mé uimhreacha in áit a leithéidí, mar shampla £2,000 a scríobhaimse in ionad dhá mhíle punt i mbunleagan Thorna. Bhí orm freisin roinnt de na logainmneacha atá ag an aistritheoir a choigeartú sa chaoi go dtuigfeadh an léitheoir nua-aimseartha iad. Ar mhaithe leis an soiléire, d’athraigh mé stór focal Thorna i bhfíorchorráit freisin. Cé go bhfuil an teicneolaíocht atá mar bhonn le taisteal Philéas Fogg timpeall an domhain sa leabhar as dáta le fada an lá, ní rachaidh téama an úrscéil, an geall a leagadh agus an rás in aghaidh na haimsire, as dáta go deo, agus tá súil agam go mbainfidh an gnáthléitheoir taitneamh as an eagrán nua seo. Táim buíoch de mo mhac Jerome as an gcúnamh a thug sé dom le léamh na bprofaí; agus de Michael Everson as a clóchuradóireacht phointeáilte agus as na maisiúcháin a chuir sé ar fáil. —Nicholas Williams, Baile Átha Cliath, Meitheamh 2008

Available from:

An Siopa Leabhar Baile Átha Cliath ••• Litriocht.com Trá Lí ••• Cúpla Focal Bré


 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2008-01-16

Copyright ©1993-2011 Evertype. All Rights Reserved