[Evertype]  An interview with Michael Everson about Old Hungarian in the Magyar Demokrata Home
 
 

Interjú Michael Eversonnal a rovásírásról a Magyar Demokratában

Everson in Budapest
This article appeared in Magyar Demokrata, ‘The Hungarian Democrat’, vol. 12, no. 31, pp. 26–27, 2008-07-30. The interview was conducted in English and translated to Hungarian by Gábor Szakács, and after publication was translated back into English by André Szabolcs Szelp.

Kőbe vésett szvabány

 

A standard carved in stone

Az ősi magyar rovásírás beemelése a Unicode rendszerbe eltart még másfél- két évig, de attól kezdve bármilyen szöveg átírható - nyilatkozta a Demokratának a július 12-én Budapesten járt Michael Everson, a világ írásrendszereinek szakértője.   It will take another 18 months to two years until the ancient Old Hungarian script will be part of Unicode, but from then on any text will be transcribable -- said Michael Everson, an expert of the world's writing systems who was in Budapest on July 12th, to [the weekly paper] Magyar Demokrata (‘The Hungarian Democrat’).
—Ön azért jött Budapestre, hogy megkísérelje egységesíteni a székely magyarnak is nevezett rovásírás betűkészletét, ami a Unicode szabványban Old Hungarian Script, azaz Régi Magyar Írás néven fog megjelenni. Mi késztette arra, hogy a rovásírás érdekében tegyen lépéseket?   —You came to Budapest in order to attempt to unify the character set of the “Rovásírás” which is called by the attribute “Szekler-Hungarian” as well and which is going to bear the name “Old Hungarian Script” in Unicode. What brought you to taking action for Old Hungarian?
—Legalább tíz év óta ismerem a rovásírást, amellyel az akkoriban beindult világhálón kerültem kapcsolatba. Miután elóször hallottam róla az Altavista segítségével—ez volt a világháló hőskorának Google-ja—, megkerestem a rovásírás világhálós megjelenítésének szakértőjét, dr. Hosszú Gábor egyetemi docens informatikust, a műszaki tudományok kandidátusát, aki az Ómagyar Kultúra Baráti Társasággal egyeztetett rovásírásos betúkészlet számítógépes változatát 1998-ban létrehozta. Ennek alapján készítettem el az első előterjesztést az Unicode-szabványosítás céljából. Azóta más hozzáértőkkel is kapcsolatba kerültem, többek között a Unicode levelezó listáján, így Szelp Szabolcs matematikus, nyelvész, íráskutatóval és Joó Ádám informatikussal. Most elhatároztam, hogy befejezem a rovásírás Unicode rendszerbe való beemelését.   —I have known Old Hungarian at least for ten years, which I got into contact with via the internet which was catching on at that time. After I had first heard about it, with the help of Altavista—that was the Google of the young internet—I got into contact with Gábor Hosszú (university docent, computer scientist, Candidate in natural sciences and an expert of displaying Old Hungarian on the net) who created the computer version of the Old Hungarian character set after consulting with the Society of the Friends of Old-Hungarian Culture. Based on that I created my first proposal for standardizing it in Unicode. Since then I got into contact with other experts as well, among others Szabolcs Szelp (mathematician, linguist, researcher of writing systems) and Ádám Joó (computer scientist). Now I have decided to finish the standardisation of Old Hungarian in Unicode.
—Gondolja, hogy a világ szakemberei, nyelvészei eleget tudnak a magyarok ősi írásáról?   —Do you think that experts all around the world, linguists know enough about the ancient script of Hungarians?
—Nem. Jóllehet, mint az írásrendszerekkel foglalkozó szakember, tudom, hogy nagyon sokakat érdekelne ez a téma. Több könyvesboltban is jártam Budapesten, hogy rovásírással kapcsolatos szakirodalmat keressek, de csak magyar nyelvúeket találtam, márpedig ezeket külföldön nem tudják elolvasni és ezért nem jutnak megfeleló ismeretekhez. Nincs említésre méltó angol irodalma, pedig úgy érzem, hogy a rovásírás fontos értéke és kulturális kincse a magyarságnak. Ha Írországra gondolok, ahol él az ősi írás—ami csupán a latin írás egy sajátos gael-kelta formája, nagyjából úgy, mint a gót betúk a német nyelvterületen—, azt látom, hogy ezeket gyakran használják például díszítés céljából, és az írek igen büszkék ezen írásukra. Meggyőződésem, hogy a magyarok is méltán lehetnének büszkék régi írásukra.   —No. Even though, as a specialist working with writing systems, I know, that this topic would be of interest to many. I have been to several bookstores in Budapest looking for material about Old Hungarian, but I could find only some written in Hungarian. These however cannot be read [outside of Hungary], and such people cannot attain this knowledge. There exists no literature worth mentioning in English, although I feel that Old Hungarian is an important value and cultural treasure of Hungarians. Thinking of Ireland where the old script lives—which is only a special Gaelic or Celtic form of the Latin script, like Fraktur in German-speaking areas—, I see how it is used widely, for instance for decorative purposes, and that the Irish are very proud of their script. I'm convinced that Hungarians can be rightly proud of their old script as well.
—A Unicode rendszerben Old Turkic, azaz ótörök néven is találunk ősi írást, Ez manapság mennyire elterjedt?   —In Unicode one can find a script called “Old Turkic”. How much is this one used nowadays?
—Az ótörök írás igen kevéssé, még az olyan türk nyelveket beszéló országokban is, mint Törökország, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán stb. is alig-alig. Ennek legfőbb oka, hogy ezekben iszlám az államvallás, márpedig az iszlám nem igazán tartja sokra az őt megelőző forrásokat.   —The Old Turkic script is used little, even in coutries speaking Turkic languages such as Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, etc. rarely. The main reason for this may be that in these countries the state religion is Islam, and Islam tends not to really value sources that preceded it.
—Szakértőként mely írást tartja legősibbnek?   —As an expert, which script do you believe to be the oldest?
—Ezt egyértelmúen nem lehet kijelenteni, mivel egyes rendszerek egymástól függetlenül is fejlódtek. A legkorábbi kínai feljegyzések nagyon régiek, utánuk következnek a mezopotámiai ékírások, amelyból a sumér is kifejlódött. Jóval később, de ugyancsak teljesen függetlenül keletkezett a maják írása Amerikában. Ez irányú tapasztalataimat az egyetemen a neves litván régésztől, Marija Gimbutastól szereztem, akinek két évig voltam a tanítványa. Noha az USA-ban születtem, az ő kérésére jöttem Írországba, ahol munkatársa lettem, majd maradtam itt az elmúlt 18 évben, mert rabul ejtett az ország és ősi emlékei.   —You cannot say that for sure, as some systems developed independently of each other. The earliest Chinese records are very old, after them come the earliest Mesopotamian cuneiform scripts, of which Sumerian developed as well. The script of the Mayans developed much later, but also completely independently in America. I collected these experiences at university from Marija Gimbutas, the famous Lithuanian archeologist, of whom I was a student of for two years. While I was born in the USA, it was her request that made me come to Ireland, where I [attended a conference with her] and where I stayed for the last 18 years, because I was overwhelmed by the ancient monuments of the country.
—Hogyan kerül be egy írásrendszer az Unicode-szabványba?   —How does a writing system become part of Unicode?
—A feladatnak több fokozata van. Rendszerint egy szakértő megvizsgálja az adott írásrendszert, kielemzi alkotórészeit, legfontosabb egységeit, szerkezetét, hogy egyáltalán ábécé-e a szó szoros értelmében, netán mássalhangzóírás vagy szótagírás, megállapítja az írás irányát. Ezt követóen javaslatot tesz a Unicode Múszaki Bizottságának és a Nemzetközi Szabványosító Bizottságnak, ahol a javalattevőnek újabb szakértők tesznek fel kérdéseket, ha ezek a megvalósítással kapcsolatban felmerülnek. Ezután az ISO országai több fordulóban szavaznak az esetleges módosításokról, műszaki észrevételekről, és végül, ha mindezekben megegyeztek, akkor az adott írásrendszer felvételéről.   —The task has several steps. Usually, an expert examines a given writing system, analyses its elements, its most important building blocks, its system, whether it's an alphabet at all in the strict sense of the word, or possibly a consonantal writing system or a syllabary, determines the directionality of writing it. After this he writes a proposal for the Unicode Technical Committee and the International Standardisation Committee [ISO/IEC JTC1/SC2/WG2], where the other experts ask questions whenever they come up concerning the technical implementation. After this the ISO member states ballot the proposal and its potential modifications, their amendments in several rounds, and finally, if they have reached consensus, then vote for the inclusion of the script into the UCS.
—A ma is széles körben használt írásrendszerekkel bizonyára nincsenek gondok, de hogyan tájékozódnak a szakértők az olyan ősi írásokról, mint a germán rúnák vagy az orhon-jenyiszej ótörök?   —Most probably there are no problems with writing systems still used widely today, however how do the experts collect information about such ancient scripts like the Germanic runes or the Old Turkic of the Orkhon-Yenisei valleys?
—Elsősorban a Tudományos Akadémiák nyelvészeti anyagaiból, ahol pedig ezen iratoknak nincs jelenkori kutatása, ott a XIX-XX. századi kutatások könyveire vagyunk utalva. A germán rúnák esetében mind a mai napig igen nagy az érdeklődés Skandináviában és Angliában, így nem okozott gondot, hogy szakembereket találjunk. Ezzel szemben például az ősi perzsa avesta írásnak csupán maroknyi szakértője van az egész világon.   —Primarily from the linguistic material of the [national] Academies of Sciences, and where there is no current research from books of 19th–20th century research. In the case of Germanic runes there is still a huge interest in Scandinavia and in Britain, so it did not pose a problem to find experts. On the other hand there are only a handful of experts worldwide of the ancient Persian Avestan script.
—Az ősi magyar irás átültetésének mi a következő lépése?   —What are the next steps in including the ancient Hungarian script?
—A két héttel ezelőtti konferencián megszülettek azok a megállapodások, amiket elvihetek a Unicode Múszaki Bizottságához. Ez igen jelentős eredmény, hiszen a rovásírás modem alkalmazóinak több iskolájával megegyezésre jutottunk, például a Forrai Sándor Rovásíró Kör és az Ómagyar Kultúra Baráti Társaság által használt változatok is bekerültek. Ez ugyan eltart még másfél-két évig, de attól kezdve például nem kell a számítógépen képként beágyazni a világhálós oldalakba a rovásbetűket, és bármilyen szöveg átírható.   —In the conference that was held two weeks ago, a number of decisions were taken, which I can now take to the Unicode Technical Committee. This is a very important result, as we were able to reach consensus with several schools of modern users of Rovás. For example, both the versions used by the “Sándor Forrai Runic Writers’ Circle” and the “Society of the Friends of Old-Hungarian Culture” got included. This will take another 18 months to two years, but from there on you won't need to embed images into webpages to have Old Hungarian displayed, and any text will be transcribable.

Michael Everson

 • 1963-ban született Philadelphiában.
 • 1989-ben írországba települt, 12 évig Dublinban élt, majd Nyugat-Írországban.
 • Angolra fordította és kiadta Roparz Hemon Grammaire bretonne című kötetét, kidolgozott több mint 200 kódolási javaslatot.
 • Iskolái: A University of Arizona-t Bachelor, a University of California Los Angelest Master fokozattal a University College Dublint az ösi ír nyelv és irodalomból szerzett diplomával végezte.
 • Képesítése: A világ írásrendszereinek kódolási szakértője. Angol német, dán, spanyol, francia, és ír nyelven beszél.
 • Célja: A világ összes írásrendszerének begyűjtése az Egyetemes Karakterkészletbe.
 

Michael Everson

 • In 1963 he was born [near] Philadelphia.
 • In 1989 he moved to Ireland where lived for 12 years in Dublin, then in the west of Ireland.
 • He translated into English and published Roparz Hemon’s Grammaire bretonne and has written more than 200 encoding proposals.
 • His schools: Bachelor’s from University of Arizona, Master’s from UCLA, diploma in Early Irish Language and Literature from University College Dublin.
 • His profession: Expert of the encoding of the world’s writing systems. Speaker of English, German, Danish, Spanish, French, and Irish.
 • His goal: To have all characters of the world's every writing system encoded in the Universal Character set.

Ékezetek és más csodák

A Unicode az Egyetemes Karakterkészlet (Universal Character Set, UCS) hétköznapi neve, amit az ISO/IEC 10646-os nemzetközi szabvány ír le. Jelentőségét az adja, hogy a világ minden nyelvének ábécéit, betűit magába foglalja, és a számitógépekben egységes rendszer keretében leképezhetővé teszi. Magyar számítógép-felhasználók még emlékezhetnek azokra az időkre, amikor az „ő” és „ű” betűk időnként helytelenül jelentek meg, hullámvonallal vagy kalapos ékezettel. A Unicode rendszer terjedésével ilyen hibák nélkül cserélhetünk adatokat, függetlenül attól a nyelvtől vagy számítógépes rendszertől, amelyet éppen használunk.
 

Diacritics and other miraculous things

"Unicode" is the everyday name of the Universal Character Set (UCS), which is defined by the international standard ISO/IEC 10646. Its importance stems from the fact that it includes all alphabets, all the characters of all the languages of the world and enables their representation in computers. Hungarian users might still remember the times when the letters ő and ű were sometimes incorrectly displayed with a tilde or a circumflex. With the spread of the Unicode system we can exchange data without such errors, independently of the language or [operating] system we are using.

 
HTML Michael Everson, Evertype, 73 Woodgrove, Portlaoise, R32 ENP6, Ireland, 2008-08-16

Copyright ©1993-2008 Evertype. All Rights Reserved